پیشنهاد همکاری لگراند به ایندو ایشین

شرکت لگراند فرانسه جهت توسعه کسب و کار تجهیزات تابلویی خود پیشنهاد خرید بخش سوئیچ گیر شرکت ایندوایشین را داده که با اتفاق نظر مدیران ارشد این شرکت نیز همراه گردیده. شرکت فارسیان، کلید محافظ جان
اخذ گواهینامه های ایزو 9001 و 10002
شرکت فارسیان، جعبه فیوز 
شرکت فارسیان، فیوز مینیاتوری

گواهینامه ها

گواهینامه و تایدیه های اخذ شده جهت محصولات ایندوکوپ


شرکت فارسیان شرکت فارسیان    
 ISO 9001 ISO 10002    
ASTAISOKEMA CBKEMA RCCBKEMA MCBKEMA MCB 10KA

همراه اولگواهی ثبت کالاگواهی استانداردآزمایشگاه مرجعشرکت گازتوزیع برق تبریز

گواهی نامه و تایدیه های اخذ شده از پژوهشگاه نیرو جهت محصولات ایندوکوپ

 3پل B253پل C323پل C16تک پل B25,B16تک پل B25 

لیست تایدیه برقهای منطقهای شهرستانها

 یزداصفهانگلستانکرمانگواهی عضویت در سندیکای صنعت برق 

گزارش آزمونهای تست تجهیزات الکتریکی  دانشگاه شهید عباسپور

 

 

 

گزارش آزمون مشخصه رله مغناطیسی و اتصال کوتاه کلید مینیاتوری

 

گزارش آزمون استقامت الکتریکی کلید مینیاتوری

 

گزارش آزمون مشخصه رله حرارتی و اضافه بار کلید مینیاتوری

کایه حقوق این وب سایت متعلق با شرکت فارسیان میباشد1394
طراحی سایت حرفه ای ، سئوی سایت پشتیبانی : ماهان وب
پارتیشن پارتیشن گمرک شال