پیشنهاد همکاری لگراند به ایندو ایشین

شرکت لگراند فرانسه جهت توسعه کسب و کار تجهیزات تابلویی خود پیشنهاد خرید بخش سوئیچ گیر شرکت ایندوایشین را داده که با اتفاق نظر مدیران ارشد این شرکت نیز همراه گردیده. شرکت فارسیان، کلید محافظ جان
اخذ گواهینامه های ایزو 9001 و 10002
شرکت فارسیان، جعبه فیوز 
شرکت فارسیان، فیوز مینیاتوری

فیوزمینیاتوری (کلید مینیاتوری)

به صورت عامیانه و ساده فیوز وسیله ایی حفاظتی است.محل استفاده آن در تجهیزات و

مدارات الکتریکی است .

و عملکرد آن به این ترتیب میباشد :درمواقعی که جریانی بیش ازحد انتظار از وسیله عبور

میکند مدار قطع میشود تا سایر تجهیزات از هر نوع آسیبی مصون بمانند

فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری از دو مکانیزم استفاده میکند:

عملکرد بیمتالی برای حفاظت اضافه بار و عملکرد مغناطیسی جهت حفاظت از اتصال کوتاه.

فیوز یا کلید مینیاتوری از نظر کاربرد تقسیم بندی های خاص دارد:

-فیوز مینیاتوری ( کلید مینیاتوری ) نوع B روشنایی:

این فیوز مینیاتوری معروف به فیوز مینیاتوری تندکار است .

محل مصرف: مصارف خانگی و روشنایی هاست.

اضافه بار بین 3 تا 5 برابر جریان نامی درتایم معین مدار را قطع میکنند و حساسیت

مناسبی برای کاربری خانگی دارند.

فیوزمینیاتوری ( کلید مینیاتوری ) نوع C موتوری:

این فیوز معروف به فیوز مینیاتوری کندکار است.

محل مصرف:بیشترکاربرد صنعتی دارند.

اضافه باربین 5 تا 10 برابر جریان نامی در زمان مشخص مدار را قطع و زمان قطعی آن

نسبت به B بیشتراست.

-فیوزمینیاتوری  ( کلید مینیاتوری ) نوع D ترانسفورماتوری:

محل مصرف: مصارف صنعتی خاص.

اضافه باربین 10 تا 20 برابرجریان نامی در زمان معین مدار را قطع میکنند. زمان قطعی آن

نسبت به سایرتیپها بیشتر است.

فیوزمینیاتوری ( کلید مینیاتوری ) نوع K قدرت:

کاربرد: برای حفاظت ازمدارات قدرت –ترانسفورماتورها و موتورها .

اضافه بارکمتر از سایر کلیدهاست و هنگام بوجود آمدن اضافه بار مدار را سریعتر قطع ولی

درموارد اتصال منحنی قطع این کلید بین تیپ C و D میباشد.

فیوزمینیاتوری ( کلید مینیاتوری ) نوع Z بسیارحساس:

زمانی که جریان عبوری از جریان نامی بیشتر باشد درزمان خاص طبق منحنی قطع , فرمان

قطع صادر میگردد.

حساسیت آنها چه درمواقع اضافه بار و چه اتصال کوتاه از تمامی تیپها بیشتراست و

درصورت خطا مدار را سریعتر قطع میکند.

زمانی قطع تیپها در فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری به ترتیب ازسریعترین: D.C.B.Z

کایه حقوق این وب سایت متعلق با شرکت فارسیان میباشد1394
طراحی سایت حرفه ای ، سئوی سایت پشتیبانی : ماهان وب
پارتیشن پارتیشن گمرک شال